Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2020

Những khoản tiền phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một vấn đề luôn được người dân quan tâm, dưới đây là những thông tin được cấp nhật mới nhất theo pháp luật hiện hành năm 2020. Khi thực hiện việc chuyển nhượng sử dụng đất, người dân sẽ phải nộp những lệ phí sau.

Phí công chứng

Theo điểm a khoản 2 điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC đối với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất (không có nhà ở)  , mức thu phí công chứng được tính trên giá trị quyền sử dụng đất.

Thuế thu nhập cá nhân

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là 2% giá trị chuyển nhượng (theo điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC). Trường hợp giá trị chuyển nhượng thấp hơn khung giá đất do UBND tỉnh – thành phố ban hành thì áp dụng thuế thu nhập cá nhân 2% trên khung giá đất đó.

Lưu ý: Không phải trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân là khi người chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ có duy nhất một lô đất.

Lệ phí trước bạ

Căn cứ điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP và khoản 1 điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP, lệ phí trước được tính dựa trên 2 trường hợp sau:

Trường hợp 1: Khi giá trị chuyển nhượng cao hơn giá đất của UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Lệ phí trước bạ = 0,5% x giá trị chuyển nhượng

Trường hợp 2: Khi giá chuyển nhượng thấp hơn hoặc bằng giá đất của UBND cấp tỉnh quy định thì giá tính lệ phí trước bạ đối với đất bằng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành:

Lệ phí trước bạ = (0,5%x diện tích) x giá 01 m2

Trong đó giá đất được quy định tại bảng giá đất do UBND cấp tỉnh, nơi có đất ban hành.Diện tích đất là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan thuế.

Theo tintucluat.com